dilluns, 26 de gener de 2015

Bases per a la planificació i gestió de la mobilitat a Menorca


El proper dia 29 de gener es celebrará la Jornada de Cloenda de l'exercici troncal d'Ordenació del Territori del Màster d'Estudis Territorials i de la Població de la Universitat Autònoma de Barcelona (l'acte tindrà lloc a les 16h a la Sala de Graus de ña Facultat de Lletres). Enguany l'exercici ha consistit en l'elaboració d'unes Bases per al planejament i gestió de la mobilitat a l’illa de Menorca. Les Bases han estat elaborades per un equip de 32 participants en el Màster, guiat per un cos docent integrat per 10 professors.
L’objectiu de l’exercici ha consistit en elaborar un document de planejament sobre una problemàtica i un territori concrets. Aquest document reuneix tots els elements constitutius d’un instrument de planejament que hagués de ser efectivament tramitat i aprovat: el reconeixement territorial, l’anàlisi de la problemàtica concreta de la mobilitat, la diagnosi i la definició dels criteris i objectius, i, finalment la formulació de la proposta projectual. El document es clou amb l’enunciat i el desenvolupament de 23 propostes en matèria de mobilitat que podrien ser desenvolupades a través 55 projectes.
Des del punt de vista conceptual, el projecte ha partit de la noció de la mobilitat com una expressió de les dinàmiques socials sobre el territori. Així, els patrons de mobilitat són  configurats per les realitats físiques, l’estructura dels assentaments, les relacions econòmiques i socials, la tecnologia i els recursos disponibles, la traça i les prestacions de les infraestructures, els serveis de transport i el marc jurídico-administratiu. La perspectiva adoptada és, doncs, aquella que entén que la planificació i la gestió de la mobilitat no ha de tenir com a únic objectiu el servir la demanda, sinó també contribuir a vertebrar el territori, preservar el paisatge, estalviar els recursos i contribuir a modificar els comportaments socials en una perspectiva de major sostenibilitat i equitat. 
L’estratègia docent de l’exercici troncal ha consistit en integrar els quatre mòduls que integren la docència del primer semestre del Màster –Temes Avançats; Ordenació del Territori; Sistemes d’Informació Geogràfica i Paisatge; Ciutat i Espais Metropolitans- en un únic programa comú. D'aquesta manera, el contingut de les matèries, tant el conceptual com l’instrumental, ha estat organitzat al voltat de l’exercici i ha constat de dues parts ben diferenciades: en la primera -corresponent las mesos d’octubre i novembre- s’han bastit les bases conceptuals i de coneixement, mentre que la segona -en els mesos de desembre i gener- ha consistit essencialment en els tallers, presentacions i debats de l’equip relatius a l’avaluació de la problemàtica, la seva diagnosi, els criteris d’actuació i el contingut de les propostes. 
Les característiques del programa han estat doncs les de fomentar una aproximació transversal al tema tractat, tot posant-lo en relació amb el conjunt de qüestions que incideixen en la mobilitat i considerant tots els modes de transport que concorren tant en la mobilitat interna com externa: els transports aeri i marítim, el transport privat dels residents i dels visitants, el transport públic i discrecional, els desplaçaments en bicicleta i a peu. Els participants s’han organitzat en equips de treball per fer l’anàlisi territorial i les propostes relatives cadascun d’aquest modes de transport, de tal manera que la segona característica principal de l’exercici és la del treball d’equip col·lectiu, tal com correspon a qualsevol document de planejament. En tercer lloc, per a molts dels participants, procedents de 5 països diversos i amb experiències formatives variades, aquest ha estat el primer contacte amb la planificació de la mobilitat, i per tant, l’exercici ha tingut també un caràcter de learning by doing, amb els avantatges i inconvenients que això suposa sempre. Finalment, el quart tret distintiu del programa ha volgut ser la immersió amb una realitat concreta, la de l’illa de Menorca, a través del treball de camp directe i del coneixement de la problemàtica tractada a través dels propis protagonistes. Caràcter integrat, transversalitat, treball d’equip, aprenentatge actiu i coneixement directe de la realitat han estat doncs les característiques principals que han informat l’exercici.
Al costat de la docència dels quatre mòduls ja esmentats, el programa ha comptat també amb dos cicles de conferències, que han estat essencials per tal de contextualitzar el projecte, tant des del punt de vista temàtic com territorial. Així, durant els mesos d’octubre i novembre s’ha organitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona el cicle de conferències La mobilitat en l'ordenació i la gestió del territori, en el que sis experts en aquest camp presentaren els aspectes principals que avui concorren en el debat sobre la mobilitat i la seva gestió. D’altra banda, entre els dies 13 i 16 d’octubre de 2014, coincidint amb el període de treball de camp a Menorca, s’organitzà en els Cercle Artístic de Menorca, amb el suport de diverses entitats, el cicle de debats Mobilitat i gestió del territori a Menorca.  
El programa ha estat organitzat pel Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport institucional de l’Institut Menorquí d’Estudis i l’Observatori Socioambiental de Menorca. Així mateix, el Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears  i la Xarxa Joan Lluís Vives han volgut contribuir a l’organització del treball de camp i del cicle de conferències a Ciutadella, per al qual el Cercle Artístic de Ciutadella ha ofert l’hospitalitat dels seu auditori, a la mateixa plaça del Born de la ciutat.  
La present edició del programa troncal clou el cicle triennal del programa troncal del Màster METIP iniciat l’any 2011. Aquest cicle ha estat integrat per tres exercicis de planejament que han pres com a àmbit d’estudi les Illes Balears: les Bases per a la gestió del territori a l’illade Formentera (curs 2011-2012), les Bases per a la gestió del paisatge a la Serra de Tramuntana de Mallorca (curs 2012-2013), i les Bases per a la planificació i gestió de la mobilitat a l’illa de Menorca (curs 2014-2015). Durant aquest període el programa troncal ha estat coordinat per Oriol Nel·lo i ha comptat amb un cos docent integrat pels professors Anna Badia, Àngel Cebollada, Rufí Cerdan, Carles Donat, Enric Mendizábal, Francesc Muñoz i Albert Pèlachs. El coordinador del treball de camp ha estat en les tres ocasions Jaume Mateu, de la Universitat de les Illes Balears, i el suport a la docència ha estat a càrrec de Esteve Dot (2011-2012 i 2012-2013) i Joan Carles Llurdés (2014-2015). Per al proper any el Departament de Geografia de la UAB prepara l'inici d'un nou cicle d'exercicis troncals en matèria d'ordenació del territori que estaran centrats en l'espai metropolità barceloní.