dilluns, 9 d’abril de 2012

Llei de Barris i Llei d'Urbanitzacions: el Parlament n’aprova la reactivació


El dia 28 de març, en el darrer Ple abans de Pasqua, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en la que insta el Govern de la Generalitat a reactivar les convocatòries de les lleis de Barris i d’Urbanitzacions.
Com es ben sabut, l’any 2011 el Govern, tot i l’existència prèvia d’un pronunciament parlamentari favorable a la seva continuïtat, va interrompre les convocatòries anuals de la Llei de Barris al·legant manca de disponibilitat econòmica. La mateixa decisió es va aplicar a la Llei d'Urbanitzacions. Aquesta situació s’ha perllongat durant l’any 2012. Així mateix, el Govern va anunciar als ajuntaments participants en el programa que no podria incloure en els pressupostos de 2012 les partides necessàries per satisfer la despesa que els ajuntaments certifiquessin durant aquest any.
La aplicació de la Llei 2/2004, de millora debarris, viles i àrees urbanes que requereixen d’atenció especial va donar lloc entre 2004 i 2010 a la celebració de 7 convocatòries successives que varen permetre emprendre actuacions de rehabilitació integral en 141 barris d’arreu de Catalunya, amb una inversió total compromesa de 1.330 M €, aportats per la Generalitat i els ajuntaments, dels quals el mes de desembre de 2010 se n’havien invertit efectivament 513 M €.
Per la seva banda, la Llei 3/2009, de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, va permetre, a través d’un programa pilot i de dues convocatòries (corresponents als anys 2009 i 2010), promoure actuacions de regularització i millora en 98 urbanitzacions afectades per una assenyalada manca serveis i, en molts casos, per problemàtica social.
La suspensió de les convocatòries de la Llei de Barris i, en particular, la dificultat en la satisfacció de pagaments durant l’any 2012 ha aixecat preocupació des de sectors i poblacions afectades. Així s’ha argumentat que, tot i les circumstàncies econòmiques, resulta inadequat suprimir ajuts per a les àrees urbanes més desafavorides, just en el moment en que per efecte de la crisi econòmica tendeix a créixer-hi la problemàtica social. D’altra banda, els ajuntaments han indicat que la despesa a certificar durant l’any 2012 corresponia en bona mesura a actuacions de l’exercici 2011 i, per tant, ja acordades i realitzades.
Davant d’aquesta situació el Parlament de Catalunya ha aprovat la Moció 84/IX que en la seva part dispositiva diu:
"El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, mitjançant la convocatòria anual per a l’any 2013, per a la presentació de projectes de millora de barris, àrees urbanes i viles.
b) Garantir a tots els ajuntaments que estan pendents de liquidació de pagaments per part de la Generalitat un sistema de finançament que els permeti continuar l’execució dels projectes del Pla de barris.
c) Garantir la convocatòria d’ajuts del Fons per a la regularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics per a l’any 2013."
La moció, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista, ha comptat amb el suport unànime de la Cambra, (amb l’excepció de l’abstenció del Grup de Convergència i Unió pel què fa a l’apartat c). El seu text complert pot consultar-se al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. L’aprovació de la resolució amb un nivell tan alt de consens parlamentari és una excel·lent notícia per als ajuntaments i, sobretot, per als ciutadans que resideixen en els barris i urbanitzacions desafavorides, particularment afectats per la crisi econòmica. Caldrà estar amatent ara al seu compliment.