dilluns, 20 de juny de 2011

Crisi i govern urbà al sud d'Europa

La situació creada per la crisi financera internacional ha incrementat els reptes i la importància del govern urbà. Això és particularment cert en les ciutats del sud d'Europa -en països com Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia o Turquia- que en molts casos han vist créixer la desocupació, les dificultats d'accés a l'habitatge i la segregació dels grups socials sobre l'espai. En aquestes circumstàncies, la intervenció pública a escala urbana o metropolitana podria resultar essencial per tal de pal·liar els efectes de la situació sobre els grups més desafavorits i evitar que els dèficits urbans vinguin a agreujar encara la seva situació. Ara bé, en bona part dels casos -de grat o per força- les polítiques urbanes aplicades d'ençà de l'inici de la crisi estan comportant una disminució dels ajuts socials, l'afebliment de la promoció d'habitatge protegit i la reducció de les intervencions de rehabilitació urbana. Es dóna així la paradoxa que quan major és la necessitat de govern urbà per protegir els grups socials més desafavorits, la seva presència tendeix a afeblir-se o a retirar-se.
Aquest és precisament el tema al que la prestigiosa revista Análise Social, publicada per l'Istituto de Ciências Sociais de la Universitat de Lisboa, va voler dedicar un número monogràfic. Número que va aparèixer el proppassat mes de desembre, sota la coordinació dels professors Joao Seixas i Abel Albet, amb el títol Urban Governance in Southern Europe: http://analisesocial.ics.ul.pt
Ara, davant l'acollida que ha tingut la publicació i l'interès creixent de la temàtica donada la situació econòmica i social, l'Istituto de Ciências Sociais ha decidit organitzat una conferència internacional sobre el tema, que tindrà lloc a Lisboa el proper dia 7 de juliol, amb la participació, a més dels coordinadors del número, d'Antonio Costa (president de la Cámara Municipal da Lisboa) i Carlos Humberto Carvalho (president de la Junta Metropolitana da Lisboa), juntament amb els professors Christian Lefévre (París), Francesca Governa (Torí), Joao Ferrao, Jose Luis Crespo i Joao Cabral (Lisboa), Nil Uzun (Istambul), Gilles Pinson (Saint Étienne) i Oriol Nel·lo (Barcelona). La intervenció d'aquest darrer versarà sobre l'experiència extreta de l'aplicació de la Llei de Barris, de la que justament aquests dies es debat la continuïtat al Parlament de Catalunya. Podeu veure el text complert d'aquesta intervenció -The Challenges of Urban Renewal. Ten Lessons from the Catalan Experience- a: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aso/n197/n197a05.pdf