CAPÍTOLS

Oriol Nel.lo (1984); "El lloc de La Cerdanya en l'obra de Pau Vila i en l'evolució dels estudis geogràfics a Catalunya", pròleg a Pau vila, La Cerdanya, Barcelona, Empúries (pp.7-14).

Oriol Nel.lo (1985); "L'organització territorial de Catalunya durant la guerra i la revolució (1936-1939): Notes sobre el cas del Baix Llobregat", a IV Jornades d'Estudi sobre el Baix Llobregat, Martorell, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (pp. 53-64).


Oriol Nel.lo (1986); "El govern local a les comarques gironines durant els primers mesos de la guerra i la revolució (juliol-desembre 1936)", a La guerra civil a les comarques gironines, Girona, Centre d'Estudis Històrics i Socials (pp. 119-134).Oriol Nel.lo (1989); "Cities in the Construction of Europe. Contributions to a Debate", a Eurocities. Documents and Subjects for the Eurocities Conference, Barcelona 21st and 22nd of April 1989, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (pp. 125-129).


Oriol Nel.lo (1989); "L'evolució del concepte de regió en el debat sobre l'organització territorial de Catalunya", a Les futures regions a Catalunya, Barcelona, Societat Catalana d'Ordenació del Territori (pp. 11-26).
Oriol Nel.lo (1989); "La formación para la administración local. La experiencia del Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona", a La formación para la administración local en los 90, Barcelona, Ajuntament de Barcelona (pp. 141-146).
Oriol Nel.lo (1990); "El debat de l'organització territorial de l'Estat: del passat fem-ne taula rasa?", a La regionalització del territori i els ens intermedis, Barcelona, Diputació de Barcelona-Societat Catalana de Geografia (pp. 67-71).Oriol Nel.lo (1991); "Les teories sobre l'ordenament territorial a Catalunya. Els antecedents", a I Congrés Català de Geografia, Vol. II. Ponències, Barcelona, Societat Catalana de Geografia (pp. 53-67).
Oriol Nel.lo, Amador Ferrer & Xavier Mateu (1991); "El municipi rural a Catalunya. Problemàtica sòcio-econòmica i resposta administrativa a la Catalunya rural dels anys 90", a La Catalunya rural als anys 90, Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya (pp. 7-70).Oriol Nel.lo (1992); "Spain and Portugal: Rapidly evolving cities", a J. R. Short (ed.) Human Settlement, Nova York, Oxford University Press (pp. 122-131).

Oriol Nel.lo (1993); "Dinámicas territoriales y políticas públicas en la región metropolitana de Barcelona", Manuel Ferrer Regales (ed.), Planeamiento y gestión metropolitana, comarcal y municipal, Pamplona, EUNSA (pp. 107-129).Oriol Nel.lo (1995); "Notes sobre l'impacte social i les implicacions urbanístiques de la reestructuració industrial a la regió metropolitana de Barcelona", a Margarida Castañer et al. (eds.), La indústria en la planificació urbana, Universitat de Girona (pp. 77-93).Oriol Nel.lo (1995); "El territorio metropolitano de Barcelona. Dinámicas urbanas", a Jordi Borja (ed.), Barcelona. Un modelo de transformación urbana, Quito, Banc Mundial-Programa de Gestió Urbana (pp. 36-47).Oriol Nel.lo (1995); "Metropolitan Barcelona. Urban Dynamics", a Jordi Borja (ed.), Barcelona. An Urban Transformation Model, Quito, World Banc-Urban Managment Programme (pp. 30-40).Enric Lluch & Oriol Nel.lo (1995); “Escrits de Nicolau M. Rubió i Tudurí”, a Manuel Ribas Piera (ed.), Nicolau M. Rubió i Tudurí i el planejament regional, Barcelona, Ed. Alta Fulla-Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (pp. 25-34).
Enric Lluch & Oriol Nel.lo (1995); “Bibliografia i videografia sobre Nicolau M. Rubió i Tudurí”, a Manuel Ribas Piera (ed.), Nicolau M. Rubió i Tudurí i el planejament regional, Ed. Alta Fulla-Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (pp. 35-47).
Oriol Nel.lo (1996); “The Olympic Village of Barcelona ‘92”, a Miquel de Moragas, Montserrat Llinés & Bruce Kidd, (eds.), Olympic Villages. Hundred Years of Urban Planning and Shared Experiences, Laussane, International Olympic Committee (pp. 91-96).Oriol Nel.lo (1996); “Els confins de la ciutat sense confins. Estructura urbana i límits administratius a la ciutat difusa”, a Mita Castañer et al. (eds.), La ciutat difusa i les perifèries. Experiències de planificació i gestió, Girona, Universitat de Girona (p. 55- 72).

Oriol Nel.lo (1997); “Sentar-se à beira do rio”, a Vitor Matias Ferreira, (ed.) Lisboa a metrópole e o rio, Bizancio, Lisboa (pp.263-271).


Oriol Nel.lo (1998); “Spain”, a Leo van den Berg, Erik Braun i Jan van der Meer (eds.), National Urban Policies in the European Union. Responses to Urban Issues in the Fifteen Member States, Ashgate, Hamspshire (pp. 325-377).
Oriol Nel.lo (1998); “La ciutat il.limitada i la ciutat futura”, a Joan Nogué (ed.), La ciutat, Visions, anàlisis i reptes, Universitat de Girona, Ajuntament de Girona, Girona, març 1998 (pp. 47-73).

Oriol Nel.lo (1998); “Los confines de la ciudad sin confines. Estructura urbana y límites administrativos en la ciudad difusa”, a Francisco Javier Monclús (ed.) La ciutat dispersa, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (pp. 35-57).Oriol Nel.lo (1998); “Les dinàmiques metropolitanes: la difusió de la ciutat sobre el territori”, a Salvador Giner (dir.), La societat catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona (pp. 307-329).
Oriol Nel.lo (1998); “Les ciutats en el futur d’Europa”, a Jordi Borja, Oriol Nel.lo i Josep M. Vallès, La ciutat del futur, el futur de les ciutats, Fundació Rafael Campalans, Barcelona (pp. 59-70).

Oriol Nel.lo (1998); “Els sistemes urbans: integració i jerarquització”, a Borja de Riquer, (dir.), Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998 (col. 11, De la dictadura a la democràcia, 1960-1980.  pp. 90-109).


Amador Ferrer & Oriol Nel·lo (1998): “Las políticas urbanísticas en la Barcelona metropolitana (1976-1997), a Ricard Gomà & Joan Subirats, eds., Gobiernos locales y políticas públicas. Bienestar social, promoción económica y territorio, Barcelona, Ariel (p. 189-210). 
Oriol Nel.lo (1999); “A transformaçao da frente de mar de Barcelona. Cidade olímpica, Diagonal mar e Besós”, a Vitor Matias Ferreira & Francesco Indovina (ed.), A cidade da Expo’98. Uma reconversao da frente riberinha da Lisboa?, Bizancio, Lisboa (pp. 41-62).Oriol Nel.lo (1999); “Nous espais, nou govern”, a Vint anys d’ajuntaments democràtics, Barcelona, Diputació de Barcelona (pp. 97-101).

Oriol Nel.lo (1999); “Le dinamiche metropolitane: la diffusione della città sul territorio”, a Francesco Indovina, (ed.), Barcellona. Un nuovo ordine territoriale, Milano, Franco Angeli (pp. 27-76).

Oriol Nel.lo (1999); “Reflexiones sobre el futuro de la ciudad”, a Albert García Espuche & Salvador Rueda, (eds.), La ciudad sostenible, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània (pp. 13-45).

Oriol Nel.lo (2000); “Ciudades intensas. Reflexiones sobre el papel de las ciudades de la segunda corona metropolitana en la articulación del área urbana de Barcelona” a Carme Bellet i Josep Maria Llop (eds.) Ciudades intermedias. Urbanización y sostenibilidad, Lleida, Milenio (pp. 225-245)


Oriol Nel.lo & Francesc Muñoz (2001); "La produzione di infrastrutture in Spagna e Catalogna: politiche e attori, inerzie e sfide per un territorio in transizione", a Giuseppe Dematteis i Francesca Governa (eds.), Contesti locali e grandi infrastrutture. Politiche e progetti in Italia e in Europa, Milà, Franco Angeli (pp. 273-305).


Oriol Nel.lo (2001); “L’organització territorial de l’administració pública a Catalunya (1931-1975). Crònica d’un debat”, a Actes del V Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya. L’estructuració territorial de Catalunya: els eixos cohesionadors de l’espai, Barcelona, L’Avenç (pp. 168-192).


Oriol Nel.lo (2001); “Las áreas metropolitanas”, a Antonio Gil Olcina i Josefina Gómez Mendoza, Geografia de España, Barcelona, Ariel (pp. 275-298).

Oriol Nel.lo (2002); “Ús de l’espai”, a Salvador Giner (dir.), Enquesta de la Regió de Barcelona 2000. Condicions de vida i hàbits de la població. Informe general, Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona (pp. 29-39).Oriol Nel.lo (2002); “Sostenibilità, luogo e política (o la favola delle formiche)”, a Laura Fregolent & Francesco Indovina, Un futuro amico. Sostenibilità ed equità, Milà, Franco Angeli (pp. 323-332).

Oriol Nel.lo (2002); “Urban dynamics, public policies and governance in the Barcelona metropolitan region” a J. Tulchin, D. Barat i B. Ruble (eds.) Democratic Governance and Urban Sustainability, Washington D.C., Woodrow Wilson International Center for Scholars (pp. 139-155).  Oriol Nel.lo, Joan López & Joan Miquel Piqué (2002); “Las redes emergentes de articulación del territorio en la región de Barcelona: una análisis de la movilidad obligada, 1986-1996”, a Joan Subirats, coord. Redes, territorios y gobierno. Nuevas respuestas locales a los retos de la globalización, Barcelona, Consorci UIMP de Barcelona-Diputació de Barcelona (pp. 201-222).

Oriol Nel.lo (2003); "Enric Lluch i Martín", a Antoni Simon (dir.), Dicccionari d'Historiografia Catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana (p. 739-740). 

Oriol Nel·lo (2003); “Las grandes ciudades en Europa y en América Latina: dinámicas, retos y gobernación”, a Arturo Orellana (coord.), El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo globalizado. Una mirada a Europa y América Latina, Barcelona, Institut d’Estudis Territorials-Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de Chile (p. 457-472).


Oriol Nel·lo (2003); “Pròleg. El Camp de Tarragona: l’hora del futur”, a Francesc González i Josep Oliveras, Ordenació del territorio i sostenibilitat al Camp de Tarragona, Reus, Fundació d’Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé  (pp. 7-10). Oriol Nel.lo (2004); “Contra la dispersion, intensidad. Contra la segregación, ciudad.” a Juan Romero i Joaquín Farinós, (eds.), Ordenación del territorio y desarrollo territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos, culturas y nuevas visiones, Gijón, Trea (pp. 261-285)Oriol Nel.lo (2004); “Urban dynamics, public policies and governance in the Barcelona metropolitan region”, a Tim Marshall (ed) (2004) Transforming Barcelona. The Renewal of a European Metropolis, Londres, Routledge (pp. 27-45).Oriol Nel.lo i Francesc Muñoz (2004); “El proceso de urbanización”, a Joan Romero (coord..), Geografía humana, Barcelona, Ariel (pp. 255-332).


Oriol Nel.lo (2006); “¡Aquí no! Los conflictos territoriales en Cataluña. Orígenes, dinámicas y alternativas” en Roberto Camagni i Àlex Tarroja, (eds.), Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio, Barcelona. Consorci UIMP de Barcelona-Diputació de Barcelona (pp 577-617)

Oriol Nel.lo (2006); “Spain: Changing Century, Changing Cycle? Large Spanish Cities on the Threshold of the Twenty-first Century” a L. van den Berg, E. Braun i J. van der Meer (eds), Nacional Policy Responses to Urban Challenges in Europe, Aldershot, Ashgate (pp. 333-359).Oriol Nel.lo (2006); “Paisaje, plan y política” a Rafael Mata i Àlex Tarroja, (eds.), El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo, Barcelona. Consorci UIMP de Barcelona-Diputació de Barcelona (pp 397-404)Oriol Nel.lo (2006); “Qui, no!”, a Francesco Indovina, Nuovo lessico urbano, Milà, Franco Anegeli (p. 149-156).


Oriol Nel.lo (2006);  “Política per al paisatge”, a Anna Àvila i Jaume Terradas (eds.), Aula d’ecologia. Cicle de conferències 2005, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona (p. 23-31).

Oriol Nel.lo (2007); “La nueva política territorial de Cataluña (2003-2006)” a Joan Romero i Joaquín Farinós, (eds.), Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible. Nuevos principios y nuevas políticas en el espacio europeo, València, Universitat de València, (pp. 191-236).Oriol Nel.lo (2007); “Contra la segregación urbana y por la cohesión social. La Ley de Barrios en Cataluña”, a Gloria Yañez et al. (eds.), Ciudad, poder y gobernanzas, Santiago de Chile, Instituto de estudios urbanos y territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile, (pp. 265-289).Oriol Nel.lo (2007); “La ciudad, paisaje invisible”, a Joan Nogué (ed.), La construcción social del paisaje, Madrid, Biblioteca Nueva (pp. 181-196). 


Oriol Nel.lo (2007); “Contra la dispersión, intensidad. Contra la segregación, ciudad” a Francesco Indovina, (coord.), La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención, Consorci UIMP de Barcelona-Diputació de Barcelona (pp. 499-523)
Oriol Nel.lo (2007); “La tercera fase de metropolitanización en España”, a Onofre Rullán (ed.), Los procesos urbanos postfordistas. Mallorca. Asociación de Geógrafos Españoles.

Oriol Nel.lo (2008); “L’organització territorial en el nou Estatut de Catalunya. Gènesi i concreció d’una reforma incompleta”, a Joan Tort et al. (eds), L’organització del territori. Un repte per al segle XXI?, Barcelona, Fundació Universitat Catalana d’Estiu-Galerada, (pp. 505-560)Oriol Nel.lo (2008); “És la cultura del no l’origen del conflicte ambiental i territorial que hi ha avui a Catalunya?”, a Antoni Ferran i Carme Casas (coords.) La cultura del no. El conflicte ambiental i territorial a Catalunya, Vic, Eumo (pp. 27-43)
Oriol Nel.lo (2008); “Contra la segregació urbana i per la cohesió social: la Llei de barris de Catalunya”, a Josep Maria Llop i Xavier Valls (coords.), Ciutats en (re)construcció: necessitats socials, transformació i millora de barris, Barcelona, Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona-Diputació de Barcelona (pp. 227-246).
Oriol Nel.lo (2008); “El Plan Director Urbanístico del litoral de Catalunya: una apuesta de futuro”, a Luciano Gonzáles i Patricia Muñiz (coords.), El espacio litoral. Métodos y argumentos para el desarrollo y la protección, Santiago de Compostela, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (p. 143-163).

Oriol Nel.lo (2008);  “La nova centralitat metropolitana del tram final del Besòs”, a Joaquim Perramon i Carmen Gómez (coord.), Notes i mirades. Deu anys de projectes compartits, Sant adrià del Besòs, Consorci del Besós (p. 47-50).Oriol Nel.lo (2009); “Introducción”, a Jaume Busquets i Albert Cortina  (coords.), Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje, Barcelona, Ariel (p. XXXV-XXXVII).
Oriol Nel.lo (2010); “La renovación del planeamiento urbanístico supramunicipal: el Plan director urbanístico del sistema costero de Cataluña”, a Luis Galiana i Julio Vinuesa (coords.), Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio, Madrid, Síntesis (pp. 203-234)Oriol Nel.lo (2010); “Eixamples del segle XXI per garantir el dret a l’habitatge i a la ciutat”, a Les Àrees Residencials Estratègiques. ARE, Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques (pp. 9-14)
Oriol Nel.lo (2010); “La renovació del planejament urbanístic i els municipis sense pla”, a Agustí Serra, dir., Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya, Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques (pp. 9-19).Oriol Nel·lo (2011); “Territorio y ciudad: Nuevos retos, nuevas políticas”, Carlos pérez-alfaro, ed., Pensar la ciudad. Edición 2010, León, Fundación Monteleón, 2011 (pp. 34-47).

Oriol Nel.lo (2011); “Les défis de la réhabilitation urbaine: dix enseignements tirés de l’expérience catalane”, Giuseppe bettoni, ed.,  Gouverner les territoires. Antagonismes et partenariats entre acteurs publiques, Paris, Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique (pp. 129-173).


Oriol Nel·lo (2011); “ La politica territorial in Catalogna: sfide, principi e strumenti”, a Antonio Acierno & Angelino Mazza, ed., Governare la metropoli. Il Piano Territoriale Metropolitano di Barcellona, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, Collana “Quaderni di Tria”, 3 (pp. 21-35).


Oriol Nel.lo (2011); “Les urbanitzacions amb déficits urbanístics: de la utopia a la gestió”, a Francesc Muñoz, ed., Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió, Barcelona, Diputació de Barcelona (pp. 221-252). 
Oriol Nel·lo (2012); “L’educació en els valors del paisatge”, a Joan Coma i Teresa Casas (coords.), Las ciutat: passat, present i futur, Terrassa, Associació de Mestres Alexandre Galí (p. 17-28).

Oriol Nel·lo (2012); “Herencias territoriales, exploraciones geográficas y designios políticos”, a Julia Schulz-Dornburg, Ruinas modernas. Una topografía del lucro, Barcelona, Àmbit (p. 23-29).Oriol nel·lo (2012); “La política territorial a Catalunya. Reptes, principis i instruments”, a Mita castañer (ed), El planejament territorial a Catalunya a inicis del segle XXI, Barcelona, Societat Catalana d’Ordenació del Territori 
Oriol Nel·lo (2012); “The Challenges of Urban Renewal: 10 Lessons from the Catalan Experience”, a Joao Seixas i Abel Albet, eds., Urban Governance in Southern Europe, Farnham, Ashgate (p. 91-121).  
Oriol Nel·lo (2013); “La Sardegna-città”, a Francesco Indovina (ed.), Sardegna: la nuova e l’antica felicità, Milano, Franco Angeli (p. 245-249).

 Oriol Nel·lo (2013); “El nou ordenament institucional de la información geográfica a Catalunya a inicis del segle XXI. La potenciació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya”, a Jaume miranda (dir.), 30 anys Institut Cartogràfic de Catalunya. L’ambició de la mesura, 1982-2012, Barcelona, ICC (p. 29-35). 


Oriol Nel·lo (2013); “The Five Challenges of Urban Rehabilitation. The Catalan Experience”, a Núria Benach & Andrés Walliser, Urban Challenges in Spain and Portugal, Routledge (132 p.).  
Oriol Nel·lo (2013); “El mañana no està escrito. Notas sobre la crisis econòmica en las ciudades europees”, a Alvaro Ferreira et al., coord., (2013); Metropolização do espaço: gestão territorial e relações urbano-rurais,  Rio de Janeiro, Consequência (75-96 p.).Oriol Nel·lo (2013); “Manuel Ribas Piera: el territorio, el patrimonio más preciado”, en Manuel Ribas Piera. Murcia, 1978-2001, Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (p. 19).


Oriol Nel·lo (2013); “Forma urbana y condición urbana en la obra de Francesco Indovina”, a Laura Fregolent & Michelangelo Sabino, Economia, società, territorio. Riflettendo con Francesco Indovina, Milano, FrancoAngeli (164-171). Oriol Nel·lo (2014); “Quatre lliçons d’Enric Lluch”, a Enric Lluch i Martín. Semblança biogràfica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (p. 13-30).  


Oriol Nel·lo & Carles Donat (2014); “Los efectos territoriales de la crisis en la región metropolitana de Barcelona”, en Juan M. albertos & José L. sánchez (ed.), Geografía de la crisis econòmica en España, València, Universitat de València (p. 565-608).Oriol Nel·lo (2014); “Barcelona”, a  Leo van den Berg, Jan van den Meer i Luis Carvalho (eds.), Cities as engines of sustainable competitiveness. European Urban Policy in Practice, Farnham, Ashgate (p. 105-122).
Oriol Nel·lo (2014); “La política com a voluntat crítica i compromís cívic”, a Josep Maria Vallès. Des de l’amistat i el reconeixement, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona (p. 109-114).

Oriol Nel·lo (2014); "Note sulla crisi economica nelle città europee", in Laura Fregolent i Michelangelo Sabino (eds.), Città e politiche in tempi di crisi, Milano, Franco Angeli (p. 389-406).

Oriol Nel·lo (2014); "Prólogo", in Joao Seixas, La ciudad en la encrucijada. Repensar la ciudad y su política, València, Tirant lo Blanch (p. 17-22).


Oriol Nel·lo (2014);“Notas sobre la crisis económica en las ciudades europeas”, in Maria Dolores Pitarch, (ed.), Sostenibilidad en las áreas metropolitanas, València, Universitat de València (p. 163-192).
Oriol Nel·lo (2015); “I movimenti sociali urbani: dalla difesa del territorio all’innovazione sociale”, in Laura Fregolent (ed.), Conflitti e territorio, Milano, Franco Angeli (p. 319-332).


Oriol Nel·lo (2015); "Los movimientos sociales urbanos: de la defensa del territorio a la innovación social", in Alvaro Ferreira, João Rua & Regina Celia de Mattos (eds.), Desafios da metropolização do espaço, Rio de Janeiro, Consequência (p. 273-288). 


 Oriol Nel·lo (2015); "El Pla Territorial Metropolità de Barcelona: ensenyaments per al govern del territori", in Xavier Forcadell & Josep M. Sabaté (coords.), L'organització territorial dels governs locals. Afectacions, reptes i qüestions pendents en els projectes de reforma local, Barcelona, Diputació de Barcelona (p. 73-104).


Oriol Nel·lo (2016); "El municipalisme del bé comú: la paradoxa fructífera", pròleg a Ismael Blanco & Ricard Gomà, El municipalisme del bé comú, Barcelona, Icària (p. 5-16). 


Oriol Nel·lo (2016);  "Desigualdad social y segregación urbana. Una reflexión a partir del caso de Barcelona", en Arturo Orellana et al., eds. Urbanización planetaria y reconstrucción de la ciudad, Santiago de Chile, RiL, editores (p. 287-318).   Oriol Nel·lo, Joan López & Jordi Martín (2016): "City lights. The urbanisation process in Spain as shown by night-time images of the Earth (1992-2012)", in International Geographical Union, Spanish Committee, Crisis, Globalization and Social and Regional Imbalances, Spanish Contribution to the UGI Congress, Beijing (p. 230-244). 
Oriol Nel·lo i Joan López (2016); "El procés d'urbanització", a Salvador Giner i Oriol Homs, dirs., Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans / Enciclopèdia Catalana (p. 119-148).  
Oriol Nel·lo (2016); "Desigualdad social y segregación urbana en la región metropolitana de Barcelona", a Dolores Brandis, Isabel del Rio y Guillermo Morales, coords., Estudios de Geografía Urbana en tiempos de crisis. Sociedades inconclusas y territorios rotos en España, Madrid, Biblioteca Nuevva (p. 95-120).Oriol Nel·lo (2017); "La ciutat de Pasqual Maragall", a Jaume Claret, ed., Pasqual Maragall: pensament i acció, Barcelona, La Magrana (p. 115-242).

Oriol Nel·lo (2017); "El proceso de urbanización: motor y expresión de las transformaciones sociales y territoriales", a Joan Romero, coord., Geografía Humana de España, València, Tirant lo Blanch.