dimarts, 10 de maig de 2011

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona

Scripta Nova, la revista electrònica de geografia i ciències socials, publica en el seu darrer número l’article “La ordenación de las dinámicas metropolitanas. El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona”. El pla que fou aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el mes d’abril de 2010, abasta un territori de 3.230 km i 164 municipis, en el que viuen 5 milions d’habitants. Per aquest espai, el pla planifica i ordena els espais oberts, les estratègies de desenvolupament dels assentaments urbans, així com les infraestructures ferroviàries i viàries. L’aprovació del PTMB va cloure més de mig segle de polèmiques i intents fallits de planificació territorial en l’àmbit de la metròpolis barcelonina. La seva vigència suposa una destacada novetat en el panorama de la planificació i la gestió de les grans ciutats ibèriques, on, tot i l’avenç de les dinàmiques metropolitanes, els avenços del planejament supramunicipal han estat, en termes generals, molt modestos i limitats. L’article analitza en primer lloc la naturalesa jurídica del pla, exposa tot seguit el seu procés d’elaboració i aprovació, i es clou amb una presentació dels seus continguts en el camp dels espais oberts, els assentaments i les infraestructures.
El text complert de l’article, amb els gràfics i mapes que l’acompanyen, es pot consultar a: Oriol Nel·lo, La ordenación de las dinámicas metropolitanas. El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona”, a Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XV, núm. 362, maig 2011,  
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-362.htm