MÀSTER


DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

MASTER D’ESTUDIS TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ
CURS ACADÈMIC 2017-2018

MÒDUL D’ORDENACIÓ, PLANEJAMENT I GESTIÓ DEL TERRITORI

PROFESSOR: ORIOL NEL·LO
  
1. Introducció
El Màster d'Estudis Territorials i de la Població del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona té per objectiu la formació de professionals en l'anàlisi i la gestió del territori. Enguany dedicarà el seu programa troncal a l'estudi i a l'elaboració de propostes per a la planificació i la gestió urbana a la ciutat de Mataró.
El programa complert, consultable en el Quadern de Troncal, està integrat per quatre mòduls -Temes Avançats, Ordenació del Territori, Sistemes d'Informació Geogràfica i Paisatge, Ciutat i espais metropolitans-, els cicles de conferències a Terrassa i a Bellaterra i el treball de camp. A continuació trobareu el contingut de les lliçons del mòdul d'Ordenació del Territori que impartirà el professor Oriol Nel·lo.

2. L’ordenació del territori: tècnica professional, instrument administratiu i designi polític
Els processos de transformació del territori en les societats contemporànies es caracteritzen per la seva velocitat i la seva profunditat. La integració de l’espai a escala planetària i l’avenç del procés d’urbanització comporten canvis radicals tant en l’estructuració dels sistemes urbans, com en l’ocupació del territori, la utilització dels recursos i la configuració del paisatge. Canvis que són alhora causa i efecte de les dinàmiques demogràfiques, de l’organització dels processos productius, de la circulació dels factors (capital, mercaderies, informació, força de treball), de l’estructuració social i de la distribució de la riquesa.
A escala regional, a les regions mediterrànies europees, la integració del territori i l’avenç del procés d’urbanització ocorregudes durant el darrer mig segle han estat estretament relacionades amb el desenvolupament econòmic, la disminució de les desigualtats territorials, la unificació dels mercats laborals i la major accessibilitat als serveis. Tanmateix, la concreció de les transformacions territorials ha comportat també en molts casos l’aparició o l’agreujament de diverses problemàtiques, vinculades a factors com l’ocupació accelerada del sòl, la dispersió de la urbanització, l’especialització funcional dels llocs, l’augment del cost dels serveis, l’increment de les necessitats de la mobilitat, el malbaratament dels recursos naturals o els riscos de la segregació social.
En aquest context, és a dir, davant de les potencialitats i les problemàtiques que es deriven de les transformacions territorials contemporànies, pren una importància creixent la capacitat dels poders públic d’ordenar el territori en benefici de la col·lectivitat. Per això resulta necessari dotar-se de diagnosis, instruments i normatives capaços d’orientar, potenciar i, quan s’escaigui, corregir, les dinàmiques territorials en curs. Aquest és el camp de l’ordenació del territori com a tècnica professional, com a actuació administrativa i com a designi polític.

3. Objectius del mòdul: el coneixement dels instruments i l’aprenentatge de les tècniques
El mòdul s’insereix en el programació troncal del METIP 2017-2018, que té com a finalitat principal oferir als estudiants la possibilitat de participar en l’elaboració, a efectes didàctics, d’un instrument d’ordenació del territori. A aquests efectes, totes els mòduls del primer semestre del Màster s’integren en un únic programa, configurat, a més de les sessions didàctiques, per un exercici intensiu de treball de camp, dos cicles de conferències i tres setmanes de tallers. L’exercici proposat per aquest any és l’elaboració d’un document de La planificació i gestió dels espais públics a la ciutat de Mataró i el seu entorn en la perspectiva 2050.

En aquest context, el mòdul de planejament territorial del Màster d’Estudis Territorials i de la Població té precisament com objectiu perfeccionar la capacitat dels estudiants de intervenir professionalment en l’ordenació del territori. En les lliçons impartides pel professor Oriol Nel·lo s’estudiaran els diversos instruments disponibles per a l’ordenació i la gestió del territori. Es partirà de l’experiència catalana de les darreres dècades en aquest camp i, a partir de l’estudi de les seves realitzacions, amb el seu potencial i les seves limitacions, s’avançarà cap a l’adquisició de coneixements i tècniques de caràcter general.

Des del punt de vista de les capacitats, l’objectiu central del mòdul es concreta en dues direccions:
a)      Per un costat, donar a conèixer als estudiants els instruments vigents en matèria d’ordenació territorial.
b)      Per l’altre, avesar-los a la pràctica de la comprensió, l’elaboració i la gestió d’aquests instruments.
D’altra banda, des del punt de vista professional es treballaran amb particular atenció aspectes com són:
a)      L’estudi de les fonts normatives en matèria d’ordenació del territori
b)      La comprensió dels circuïts administratius que hi tenen relació.
c)      El coneixement dels recursos cartogràfics, estadístics i administratius per a la seva elaboració i gestió 
d)     L’anàlisi dels instruments vigents (plans territorials, plans directors urbanístics, planejament urbanístic general, normatives sectorials).
e)      Les tècniques per a la seva elaboració.
f)      La formació i la col·laboració en equips interdisciplinars per a la seva confecció i gestió.

4. Treball de curs i avaluació: l’elaboració hands-on d’un instrument de planejament territorial
Com s’ha dit, el mòdul forma part del programa troncal del METIP 2017-2018, programa que te com a objectiu principal, perfeccionar les capacitats dels alumnes d’intervenir directament com a futurs professionals en l’elaboració i la gestió d’instruments d’ordenació del territori.
L’objectiu dels ensenyaments troncals del  primer semestre consistirà en dotar els estudiants de les habilitats conceptuals i pràctiques per al disseny i redacció d’instruments planejament urbà.
Així, el programa del Mòdul ha estat elaborat de manera coordinada amb la resta dels mòduls del semestre, de manera tal que, a més, dels continguts de caràcter conceptual i instrumental, es disposi del temps necessari per tal que els alumnes puguin elaborar, a efectes didàctics, un instrument de planejament amb allò que serien tots els seus elements.
El procés s’estructurarà en cinc etapes:
a)   Reconeixement territorial. Contingut: Memòria explicativa sobre les dinàmiques de transformació del urbana a Mataró.
b)   Anàlisi de les problemàtiques territorials i ambientals. Contingut: Estudi de la problemàtica ambiental i urbanística del rodal de Mataró. Construcció d’escenaris amb l’horitzó 2050.
c)   Identificació de potencialitats i riscos. Contingut: elaboració de les taules SWOT.
d)  Establiment de criteris i objectius. Contingut: concepte, criteris i proposta d’objectius específics a assolir en l’exercici de planejament (a aquests efectes, es suggeriran objectius contrastats als diversos grups per tal de fer evidents les diverses possibilitats d’utilització del planejament).
e)   Elaboració dels projectes i propostes d’intervenció. Contingut: propostes per a la intervenció .

5.  Horaris, tasques i avaluació
Per a l’elaboració d’aquest projecte el mòdul constarà de les activitats següents:
12 sessions de 120 minuts, per un total 24 hores.

El mòdul s’avaluarà a través d’un examen.
Hi haurà possibilitat de reavaluació de l’examen específic del mòdul. No hi haurà possibilitat de re-avaluació per al treball troncal.

6.  Instruments i materials d’autoaprenentatge
A l’inici del curs es posaran diversos materials i recursos formatius  a disposició d’aquells estudiants que, per raó de l’especialització de la seva formació prèvia o de la seva procedència, considerin que els cal un treball previ addicional per tal d’adequar el seu nivell de formació en matèria d’urbanisme i ordenació del territori.
Aquests materials inclouran mecanismes d’autoavaluació, però el seu contingut no serà objecte d’avaluació separada en el marc del mòdul.

7. Programa del mòdul
El programa definitiu del Mòdul serà el que apareixerà en el Quadern de Bloc, integrat amb les matèries Sistemes d’Informació Geogràfica i Paisatge, Ciutat i Espais Metropolitans i Temes Avançats.
Tanmateix, a efectes informatius, s’indica a continuació el contingut de les 24 sessions lectives de les constarà el mòdul. Cada una d’aquestes sessions constarà de 90 minuts.  

5  d’octubre 2017
1. Les dinàmiques  urbanes: el procés d’urbanització contemporània a Mataró
2. Els instruments per a la gestió del territori a Catalunya 

19 d’octubre 2017
3. El planejament territorial: problemàtica, continguts i mètode
4. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona  

26 d’octubre 2017
5. El règim jurídic del sòl i el planejament urbanístic
6. El sistema de planejament 


2 de novembre 2017
7. La política de sòl i habitatge 
8. Les polítiques de rehabilitació urbana

9 de novembre 2017
9.  Els agents urbans, les polítiques i els instruments de planejament
10. Mataró 2050. Escenaris relatius al marc institucional i al planejament

16 de novembre 2017
11. La dinàmica del litoral
12. El planejament del litoral

Aquest calendari podrà ser modificat d’acord amb les incidències que puguin produir-se o per les necessitats de la docència.