dimecres, 18 de maig de 2011

Sòl residencial i ferrocarril

El Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), que fou posat a la xarxa el proppassat mes d’octubre de 2010, segueix donant fruits de gran interès. Com és sabut, el MUC és un sistema d’informació geogràfica que permet consultar el planejament urbanístic vigent a tots els municipis de Catalunya sobre una base cartogràfica 1/5000, amb tota la informació sobre les classificacions del sòl refosa en una única clau sintètica. Precisament en els darrers dies acaba de incorporar-se a les capes d’informació disponibles la del planejament territorial vigent. El MUC, que fou elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, avui Departament de Territori i Sostenibilitat, entre els anys 2008 i 2010, és accessible a http://www.gencat.cat/ptop/
La utilitat de l’instrument rau en la facilitat de consulta per part dels ciutadans, la homogenització de mètode i llenguatge que proporciona als professionals i les potencialitats de gestió que ofereix a les administracions. A aquestes utilitats bàsiques s’afegeix la potencia del sistema MUC per a l’anàlisi territorial: el fet de disposar per primera vegada d’una base homogènia i homologada sobre la situació jurídica del sòl a tot Catalunya permet explotacions innovadores de gran rellevància per al coneixement dels usos del sòl actuals i previstos i per a la comprensió de la seva relació amb d’altres variables (població, llocs de treball localitzats, accessibilitat, etc.).
És per aprofitar aquestes possibilitats que en el si de l’Institut d’Estudis Territorials, i amb la col·laboració de la Direcció General d’Urbanisme, s’ha creat l’Observatori Permanent de l’Activitat Urbanística a Catalunya, que produeix anàlisis estadístiques a partir de les explotacions del MUC. La darrera d’aquestes anàlisis, que acaba tot just de ser posada a la xarxa és un informe sobre la Proximitat del sòl residencial a les estacions de ferrocarril. Les dades presentades mostren comarca per comarca l’accessibilitat ferroviària del sòl classificat com urbà o urbanitzable per a usos residencials. D’aquesta forma, es pot constatar com de les 94.455 ha classificades com a sòl urbà o urbanitzable per a usos residencials a Catalunya, només 17.987 (és a dir, poc més del 19%) es troben situades a menys de 1.000 metres d’un punt d’accés a la xarxa ferroviària (tren, tramvia o metro). La situació, com és lògic, és més favorable en els nuclis urbans consolidats i les seves extensions, on 11.883 de les 32.190 ha incloses en aquesta categoria (el 36,9%) es troben en el radi d’un kilòmetre d’una estació. En canvi, en les àrees especialitzades residencials (urbanitzacions de baixa densitat i altres) només 2.270 de les seves 27.369 ha (el 8,3%) es troben en aquesta situació. Així mateix, es pot constatar com bona part del sòl urbanitzable residencial, és a dir, aquell que versemblantment serà desenvolupat en els propers anys, es troba fora de l’abast de la xarxa ferroviària existent: només el 11% d’aquest sòl compta, avui dia, amb accessibilitat ferroviària directa.
L’anàlisi permet constatar doncs la necessitat peremptòria de millorar l’accessibilitat ferroviària del sòl residencial, per tal d’avançar cap a patrons de mobilitat més eficients i menys costosos des del punt de vista energètic. Fa evident, també, la conveniència de conjunyir les previsions del planejament urbanístic i la planificació de les infraestructures, tal com s’ha tractat de fer a través del planejament territorial aprovat en els darrers anys:  de forma tal que l’actuació de les administracions s’orienti, a mig termini, no només a servir la demanda de mobilitat, sinó també a incidir en els factors que la generen.  Finalment, les anàlisis temàtiques del MUC mostren, de manera palmària, que la disposició de nous instruments d’informació geogràfica no és només un requeriment indefugible per a la gestió i la transparència del planejament urbanístic, sinó també un element imprescindible per a la comprensió de les dinàmiques territorials.
L'Observatori Permanent de l'Activitat Urbanistica a Catalunya, és accessible a http://www.ietcat.org/.